นักสืบเอกชน คืออะไร? ทำไมฉันจึง ควรจ้างนักสืบเอกชน?

 นักสืบเอกชน คืออะไร?

คำจำกัดความ ของนักสืบเอกชน ที่สวยงามและชัดเจนที่สุด ทำให้ร่างกฎหมาย นักสืบเอกชน ที่ยื่นต่อรัฐสภา เมื่อ

ปี 1994 แต่พบว่า ไม่เพียงพอ ในระหว่างการเจรจา และ ขอให้มีการจัดเรียงใหม่ ในระหว่างนี้ เราขอเตือนคุณว่า

กฎหมายนักสืบเอกชน ยังไม่มีการบังคับใช้ แม้จะนานกว่า ยี่สิบปีแล้ว

 

ตามร่างกฎหมาย งานนักสืบเอกชน เป็นงานบริการสาธารณะ และ การประกอบอาชีพอิสระ นักสืบเอกชน ถูก

กำหนดให้เป็นบุคคล ที่กระทำการ ในนามของบุคคลจริง และ นิติบุคคล ดำเนินการโดย ไม่เกินขอบเขต ของเรื่อง

ที่ร้องขอ และ รวบรวม ตรวจสอบ และประเมินข้อมูล ทุกประเภท ภายในข้อบังคับ ทางกฎหมายปัจจุบัน

 

นักสืบเอกชน ยังป้องกัน หรือทำลายการบุกรุก ต่อบุคคลจริง และ นิติบุคคล ให้ความคุ้มครองอาคาร ทรัพย์สิน

และ ทรัพย์สินของบริษัท แจ้งเตือนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเห็นว่ามีการก่ออาชญากรรม ระหว่างกิจกรรมเหล่านี้

ป้องกันการสูญหายของหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง กับการก่ออาชญากรรม และ ใช้อำนาจตามกฎหมาย เท่านั้นคือบุคคล

 

นักสืบเอกชน มักดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ ภายใต้หน่วยงานนักสืบเอกชน ในทางกลับกัน หน่วยงานนักสืบเอกชน เป็น

สถานที่ ที่เปิดเป็นสถานที่ทำงาน โดยผู้ได้รับใบอนุญาต ซึ่งมีสิทธิใช้ตำแหน่ง นักสืบเอกชน ตามร่างกฎหมาย

เนื่องจาก ยังไม่มีกฎหมาย จึงเปิดให้บุคคลใดก็ได้ ที่คิดว่าตนเองเหมาะสม กับงานนี้ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานนักสืบ

เอกชน หรือ สถาบันวิจัยเอกชน ในความเป็นจริง เนื่องจาก ไม่มีข้อบังคับทางกฎหมาย บุคคล หรือ บริษัทเหล่านี้

สามารถดำเนินการ ในลักษณะที่ไม่มีการควบคุม และ ไม่มีการควบคุมดูแล

 

อย่างไรก็ตาม หากมีการตรากฎหมายแล้ว ก็จำเป็น ต้องแจ้งต่อสำนักงาน นักสืบเอกชนจังหวัด ก่อนเปิดสำนักงาน

XNUMX วัน ให้แจ้ง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ ข้อมูลระบบสื่อสารอื่น ๆ ของสำนักงาน นักสืบเอกชน ดังนี้ รวม

ถึง เอกลักษณ์ที่ชัดเจน ของคนที่จะทำงาน ในสำนักงานเหล่านี้ อันที่จริง การเปลี่ยนแปลง ในข้อมูลนี้ เช่น การ

เปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง หรือการเลิกจ้าง หรือเลิกจ้างพนักงาน หรือการรับสมัครเจ้าหน้าที่ใหม่ จะได้รับ

แจ้ง ไปยังคณะกรรมการ พร้อมกับคำร้อง ภายในเจ็ดวันด้วย อย่างไรก็ตาม วันนี้ไม่มีแอปพลิเคชันดังกล่าว ด้วย

เหตุนี้ จึงเป็นไปได้ ที่จะจัดตั้งหน่วยงาน นักสืบเอกชนหรือ บริษัทวิจัยเอกชน ได้ง่ายๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ

เริ่มดำเนินการ ได้ทันที

 

วันนี้ กิจกรรมของสำนักงาน นักสืบเอกชน อยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะ ภายในบทบัญญัติ ที่บังคับใช้ ของกฎหมาย

การค้าของตุรกี กฎหมายภาระผูกพัน และ กฎหมายที่คล้ายคลึงกัน แน่นอน สถานการณ์นี้ เป็นอันตรายต่อบุคคล

และ องค์กรที่ ต้องการทำงานนี้ อย่างถูกต้อง ความคาดหวังทั้งหมด คือการบังคับใช้ กฎหมายนักสืบเอกชน โดย

เร็วที่สุดเพื่อป้องกัน กิจกรรมนักสืบเอกชน จากการเป็นแหล่งที่มา ของผลกำไร ที่ไม่เป็นธรรม และ เพื่อป้องกัน

กิจกรรม การฉ้อโกงต่างๆ

 

ทำไมฉันจึง ควรจ้าง นักสืบเอกชน ?

ไม่ใช่แค่บุคคล ที่ต้องการ งานนักสืบเอกชน มีหลายครั้ง ที่องค์กรนิติบุคคล ต้องการ งานนักสืบเอกชน เป็นครั้ง

คราว เมื่อเหมาะสม สำนักงานกฎหมาย และกฎหมายบริษัท ประกันภัย หน่วยงานบังคับใช้ กฎหมาย เช่น ตำรวจ

ทหาร หรือ กรมทหาร สถาบันทางการ และ บริษัทการค้าต่างๆ อาจต้อง ทำงานนักสืบ ในบางกรณี เช่นกัน

 

นักสืบเอกชน หรือ ผู้ช่วยวิจัย ที่รวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบ และ วิเคราะห์หลักฐาน ที่พวกเขาพบ และ ทำให้แน่ใจ

ว่าความยุติธรรม ได้รับบริการ ด้วยการประเมิน ที่พวกเขาทำ ดำเนินการงาน ที่จริงจังมาก ในแง่นี้

 

โดยทั่วไป ตามรายงาน ของ หนังสือพิมพ์ ข่าวโทรทัศน์ และ สื่ออื่นๆ คิดว่างานนักสืบ มักจะเกี่ยวกับ การตามหา

คนหาย หรือ ระบุคู่สมรสที่นอกใจ แต่งานนักสืบ ไม่สามารถลด ให้เป็นเรื่องง่ายๆ ได้ ปัจจุบัน สำนักงานนักสืบ

เอกชน หรือ บริษัทวิจัยเอกชน ให้บริการนักสืบ ไปไกลกว่านั้น เช่น การตรวจจับที่อยู่ การติดตามเด็ก การติดตาม

เพื่อนของเด็ก การติดตามนักเรียน การติดตามนิสัยที่ไม่ดี การรวบรวมหลักฐาน เพื่อ วัตถุประสงค์ต่างๆ การติดตาม

ยานพาหนะ การตรวจจับ สปายแวร์ สำหรับบริษัท การติดตามโซเชียลมีเดีย การติดตามพันธมิตร ทางธุรกิจ หรือ

บริการต่างๆ ของงานนักสืบ เช่น เจ้าหน้าที่ติดตาม

 

การวิจัยเกี่ยว กับอุปกรณ์ดักฟัง ข้อบกพร่อง หรือกล้องที่ซ่อนอยู่ การวิจัยแบรนด์ การวิจัยอีเมล การวิจัยเบื้องหลัง

การวิจัยการฉ้อโกง การวิจัยการบังคับใช้ และ บริการวิจัยอื่น ๆ อีกมากมายภาย ในขอบเขตนี้

 

ในกระบวนการ ตั้งแต่บริษัท รักษาความปลอดภัย เอกชนแห่งแรก ที่จัดตั้งขึ้น ในสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 1850

จนถึงปัจจุบัน ทั้งขบวนการอุตสาหกรรม และ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน ก็ขยาย และกระจายสาขา

การบริการนักสืบ ในทางกลับกัน ให้การพัฒนาอุปกรณ์ และ อุปกรณ์ที่ใช้ ระหว่าง การให้บริการเหล่านี้ ในอนาคต

จะมีการเรียกร้อง กิจกรรมการวิจัย และ นักสืบบางอย่าง ที่ยังไม่ได้ทำ ในวันนี้

 

นักสืบเอกชนและ ผู้ช่วยวิจัย โดยใช้ประสบการณ์ ที่ผ่านมา สามารถดำเนินการวิจัย และ การสืบสวน จำนวนมาก

ได้ในเวลาอันสั้น กว่าบุคคล และองค์กรทั่วไป นั่นเป็นเหตุผล ที่คน และองค์กร ที่ไม่สามารถทำหลายสิ่ง หลาย

อย่าง ที่พวกเขาสงสัย หรือต้องการสอบสวน ด้วยวิธีการ และความรู้ของตนเอง ได้รับบริการนักสืบเอกชน นักสืบที่

ได้รับการฝึกอบรม และ มีประสบการณ์ สร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้คน และ องค์กรที่พวกเขาให้บริการ ในการ

ติดตาม และบรรลุผล ในเวลาอันสั้น

 

แม้ว่าอัยการ ตำรวจ และ หน่วยงาน บังคับใช้กฎหมายอื่นๆ มีหน้าที่ รับผิดชอบ ในการศึกษาดังกล่าว ในหลาย

กรณี แต่การศึกษาเหล่านี้ มักไม่เพียงพอ และ ไม่สามารถ หาหลักฐานที่เป็นประโยชน์ได้ เนื่องจาก มาช้า ดังนั้น

นักสืบ และ ผู้สืบสวนเอกชน จึงสามารถให้หลักฐานได้ แม้กระทั่ง การสอบสวน อย่างเป็นทางการ ที่ดำเนินอยู่

อย่างต่อเนื่อง และ บรรลุภารกิจสำคัญ ในการทำให้กระบวนการ ให้สั้นลง

 

 

bangkok private investigator